Akcyza

Akcyza

Co to jest „akcyza”?

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym – określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczenie znakami akcyzy. Akcyza stanowi dochód budżetu państwa.

 

Ile wynosi stawka akcyzy na węgiel?

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. w Art. 89. podaje, że stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 – 1,38 zł/1 gigadżul (GJ).

Wyliczając stawkę akcyzy na 1 tonę wynosi ona odpowiednio (netto):

Rodzaj wyrobu węglowego

Normatywna wartość opałowa dla celów akcyzy [GJ/tonę]

Stawka podatku [zł/GJ]

Podatek [netto zł/tonę]

węgiel kamienny

23,8

1,38

32,84

koks

27,5

1,38

37,95

 

 

Jaki jest koszt akcyzy węgla zakupionego w sklepie „Weglo Smyk”?

W naszym sklepie sprzedajemy wyłącznie węgiel kamienny. Stawka akcyzy na nasze produkty zależy od rodzaju zakupionych palet:

  • Paleta 1000kg - 40,39zł brutto

 

Kto może być zwolniony od akcyzy?

W ustawie o podatku akcyzowym przewidziano szereg zwolnień przedmiotowych od akcyzy dla wyrobów węglowych zużywanych zarówno do celów innych niż działalność gospodarcza, jak również zużywanych do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej.

Wystarczy sprawdzić czy możesz być zwolniony od akcyzy, jeżeli tak musisz wystosować odpowiedni dokument do Urzędu Celnego.

Zwolnienia wyrobów węglowych zużywanych do celów innych niż działalność gospodarcza obejmuje wyroby zużywane przez:

1. Pośredniczący podmiot węglowy
2. GOSPODARSTWA DOMOWE
3. Organy administracji publicznej
4. Jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
5. Podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.10)
6. żłobek i klub dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326),
7. Podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295),
8. Jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473),
9. Organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284);

Zwolnienia wyrobów węglowych zużywanych do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej obejmuje wyroby zużywane:
1. W procesie produkcji energii elektrycznej
2. W procesie produkcji wyrobów energetycznych
3. Do przewozu towarów i pasażerów koleją
4. Do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej
5. W pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie
6. W procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych (procesy mineralogiczne oznaczają procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. U. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.)
7. Do redukcji chemicznej
8. Przez zakłady energochłonne do celów opałowych (przez zakłady energochłonne rozumie się podmioty, u których udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% w skali roku poprzedzającego rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania).
9. Przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

 

Czy muszę zapłacić podatek akcyzowy przy zakupie węgla na  potrzeby firmy?

Zwolnienie od podatku akcyzowanego wymaga zgłoszenia odpowiedniego dokumentu do Urzędu Celnego właściwego dla miejsca prowadzonej przez Państwa firmę działalności. Jeżeli otrzymali Państwo dokument, w postaci zwolnienia od podatku akcyzowego, to wniesienie opłaty akcyzowej nie będzie konieczne.

W przypadku braku wyżej opisanego dokumentu wniesienie opłaty będzie konieczne.

 

Kiedy muszę zapłacić akcyzę na węgiel?

W ramach przytoczonej ustawy, w myśl  Art. 9a 1. W przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1) sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu;

2) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;

3) import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;

4) użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy;

5) użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego:

a) nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, do celów innych niż zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31a ust. 1,

b) uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,

c) jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości;

6) użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary;

7) powstanie ubytków wyrobów węglowych.

 

Co oznacza termin Pośredniczący podmiot węglowy?

Pośredniczący podmiot węglowy jest to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju:

a) dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, lub

b) używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub

c) używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów niepodlegających opodatkowaniu akcyzą

– który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego zgodnie z art. 16

 

Co oznacza termin Finalny nabywca węglowy?

Finalny nabywca węglowy  jest to podmiot, który:

a) nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lub

b) posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe

– niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym.

1px do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl